Nữ nhân viên bất chất tất cả để bán được hợp đồng bảo hiểm kể cả hi sinh bản thân…