Em gái hết tiền đóng tiền nhà dùng lồn để cho chủ nhà ”đóng gạch” trừ dần