Trâu già ai chả thích gặm cỏ non và giờ Noa Eikawa là cỏ non cho cha dượng gặm mỗi đêm